DRH NQ V/v bổ nhiệm ông Ngô Đức Sơn giữ chức vụ P.TGĐ của DRH/ Resolution On Approval Regarding Apointing Mr. Ngo Duc Son To Become Deputy General Director (11/01/2018)

Ngày Đăng: 11/01/2018