DRH NQ v/v Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Anh CFO giữ chức vụ P.TGĐ DRH/ Resolution on approval regarding appointing Mr. Tran Hoang Anh CFO to become Deputy General Director (01/12/17)

Ngày Đăng: 01/12/2017